pfa@rms.lv
    Prakses firmas 
    
 
Sākumlapa /Prakses firmas

Uzmanību!

ŠAJĀ MĀJAS LAPĀ IR SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR PRAKSES FIRMU VIRTUĀLO TĪKLU.
VIRTUĀLO DARĪJUMU DALĪBNIEKI NAV MATERIĀLI ATBILDĪGI PAR AR ŠĪS LAPAS PALĪDZĪBU VEIKTAJĀM TRANSAKCIJĀM.

TIKAI MĀCĪBU NOLŪKAM.

 No vēstures:

Prakses firmu ideja ir dzimusi XVII gadsimtā, kad 1610. gadā Leriks savā grāmatā "Comissions and Factory" aprakstīja mākslīgi izdomātā biznesmeņa Pītera Winsta darbību.
1776.gadā Karls Barts rakstīja: "Profesors piedāvā izvēlēties darbības veidu un vietu, .. katrs saņem nosacītu kapitālu, preces, garantijas .. un ar tām sāk operēt kā ar reālām"

Prakses firmas idejas pamatā ir reālās biznesa vides imitācija praktiskās apmācības nolūkiem.

Laika gaitā Prakses firmu ideja kļuvusi ļoti populārā un šodien 30 pasaules valstīs darbojas vairāk nekā 4000 prakses firmu, kuras ir apvienotas reģionālos, nacionālos un internacionālos tīklos.
Mūsdienu Prakses firma ir spēcīgs un efektīvs instruments cilvēka profesionālās kvalifikācijas celšanai.

Kas ir Prakses firma?

Prakses firma ir simulēts uzņēmums, ko ir izveidojoši praktikanti koordinatora vadībā, lai veiktu simulētu komercdarbību. Prakses firmas veic darījumus savā starpā slēgtā ekonomiskā vidē saskaņā ar stingriem komercdarbības principiem.
Prakses firma ir profesionālās apmācības centrs, kas praktikantiem sniedz biznesa iemaņas un paplašina biznesa prakses zināšanas un pieredzi.
Prakses firma līdzinās reālam uzņēmumam pēc formas, organizācijas un funkcijām. Preču un naudas plūsma tiek imitēta, notiek virtuāli darījumi, tiek veikti pasūtījumi, izdoti rēķini un uzturēta finansu sistēma, ietverot kreditorus, debitorus, akciju turētājus utt. Prakses firma pēta tirgu, reklamējas, iepērk izejvielas, transportē, veido krājumus, plāno, ražo simulētas preces, pārdod simulētu produkciju vai pakalpojumus un maksā simulētas algas, nodokļus, utt.
Prakses firma ir noderīga, lai apgūtu pamatiemaņas uzņēmuma vadīšanā, grāmatvedībā, personāla vadībā, mārketingā, pārdošanā un iepirkšanā.
Prakses firmas var tikt nodibinātas gandrīz jebkurā biznesa veidā, kā vairumtirdzniecībā, tā arī mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā. Eiropas Prakses firmām ir pieredze gan informācijas tehnoloģijās, gan elektronikas uzņēmumu un banku darbības modelēšanā, gan tūrismā un modē. Tās parasti orientējas uz vietējo tirgu un meklē vietējos sponsorējošos uzņēmumus.
Prakses firmu darba laiks ir atkarīgs no mērķauditorijas. Ja mērķauditorija sastāv no reālu uzņēmumu darbiniekiem un skolēniem, tad Prakses firmā būtu ieteicams strādāt 16-20 stundas nedēļā. Ja tā sastāv no bezdarbniekiem, tad var strādāt astoņas stundas dienā.
Prakses firmu apmācību specializācija
Prakses firmas koncepcija var tikt piemērota jebkuram biznesa apmācību līmenim:
o    Bezdarbnieku grupām;
o    Sākotnējai amata apguvei;
o    Pārkvalificēšanai dažādu cilvēku grupām, piemēram, sievietēm, kas atgriežas darbā;
o    Tālākai apmācībai noteiktām grupām, piemēram, mazā biznesa pārstāvjiem;
o     Tiešas darba pieredzes apguvei, kad tā nav citādi iegūstama.

Prakses firmas pielieto aktīvu un iesaistošu apmācību metodiku, kurā praktikants sadarbojas ar koordinatoru, sponsoru vai citiem speciālistiem, kritiskos brīžos meklējot informāciju grāmatās, profesionālos žurnālos, pie kolēģiem, patērētājiem un piegādātājiem. Pēc paša ierosmes gūstot izpratni un meistarību darba principos, procesos un darbībā, praktikanti kļūst organizēti un var vieglāk adaptēties tālākajā darbā reālā uzņēmumā.

Prakses firmas darbības procesā tiek novērtētas praktikanta spējas pildīt noteikta amata pienākumus. Kad vēlamais kompetences līmenis ir sasniegts, praktikanti var pārvietoties uz citu organizācijas daļu un apgūt jaunas iemaņas.

Prakses firmas darbība
Katra prakses firma izstrādā biznesa plānu, organizācijas struktūru, izvēlas vadītājus un sistemātiski sniedz pārskatus.

Parastajā darba laikā un tirdzniecības gada laikā, kas tiek noteikts programmā, pēc kuras Prakses firma darbojas, tā veic darījumus ar citām Prakses firmām.

Prakses firmas izmanto šādu vadības un finansu dokumentāciju un darbības paņēmienus:
o  Darbības reģistrācija un produktu nomenklatūras izstrāde;
o  Noformēšana, tai skaitā uzņēmuma statūti, kopuzņēmumu veidošanas pasākumi, līdzdalība, utt.
o  Apdrošināšana, samaksa strādniekiem, preču zīmes, intelektuālais īpašums, utt;
o  Dokumenti bankai: konta atvēršana, rēķinu apmaksa, kredīti u.c.;
o  Atbilstība apkārtējās vides un darba higiēnas un drošības standartiem;
o  Organizācijas struktūras izveidošana, t.i. personāla, iepirkšanas, mārketinga un pārdošanas, grāmatvedības daļa, u.c.

Parasti Prakses firmā ir 10-20 praktikanti, atkarībā no pieejamajiem palīglīdzekļiem (datori u.c.). Prakses firma turpina eksistēt, neskatoties uz dažādu darbinieku grupu mainību. Lai pievienotos firmai, katrs sagatavo pieteikumu noteiktam amatam, iziet interviju un pievienojas darba grupai vienā no noteiktajām sfērām. Kandidāts var tikt pieņemts uzreiz vai arī tam var piedāvāt iepriekšējas apmācības.

Apmācību laikā, tāpat kā reālajā biznesa vidē, praktikantam ir iespējas personīgajai izaugsmei un darba pieredzes iegūšanai. Praktikanti saņem simulētu algu, kuras administrēšanu (pārskaitījumus uz personīgo kontu utt.) arī var veikt Prakses firma.

Pēc Prakses firmu apmācību pabeigšanas palielinās praktikantu iespēja iegūt darba vietu sponsoru vai citā uzņēmumā. Savukārt Prakses firmas sniedz sponsoriem iespējas pārbaudīt ierobežota tirgus reakciju uz jauniem produktiem, pakalpojumiem vai idejām. Prakses firmas personāls sponsoriem var veikt pētījumus un virzīt to pakalpojumus un produktus regulārajās tirdzniecības izstādēs, kas ir katras valsts Prakses firmu tīkla sastāvdaļa.

Centrālais Birojs

Šī vienība veido un nodrošina Latvijas Prakses firmu tīkla funkcionēšanu. Tīkla darbība balstās uz biznesa vides imitāciju, kuras struktūra ir maksimāli pietuvināta reālām saimnieciskām attiecībām. Šajā "slēgtajā biznesa vidē" Centrālais Birojs pilda valsts institūciju un darbībai nepieciešamo privātfirmu funkcijas (Uzņēmumu reģistrs, Valsts Ieņēmumu dienests, muita, bankas, transporta firmas, pasts, u.c.).uz augšu